סלקום tv
סלקום

תנאי השימוש באתר סלקום tv

 

 

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של סלקום tv

באתר  תוכל למצוא מידע רב בתחומים שונים,  תוכל להצטרף לחלק מהשירותים,   כמו כן תוכל לדבר בצ'ט עם נציג שירות

השימוש באתר וההרשמה אליו וכן השימוש בשירות הצ'אט הינם בכפוף לתנאים שיפורטו להלן. 

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיודעים לגברים ולנשים כאחד.

 

 

על מי חלים תנאי השימוש באתר?

 

תנאי השימוש יחולו על שימוש והרשמה לאתרים המופעלים ע"י קבוצת סלקום (להלן: "סלקום"), הכוללת בין היתר את חברת סלקום ישראל בע"מ, סלקום תקשורת קווית סלקום, 013 נטוויז'ן בע"מ, או כל חברת בת או חברה קשורה אחרת, המפעילה את אתר סלקום בכתובת cellcom.co.il.

 

 

שם משתמש וסיסמה לאתר

 

חלק מן השירותים באתר מחייבים  רישום ראשוני והכנסת שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה שלך הנם אישיים ועליך לשמור עליהם בסודיות ולא להעבירם לאחר. אם אבדו לך שם המשתמש והסיסמה או שקיים חשש כי אחר עושה בהם שימוש בהעדר הרשאה ממך, נבקשך לדווח לנו על כך באופן מידי.

אתה תהיה אחראי באופן מלא על כל פעולה שתבוצע באתר תחת שם המשתמש שלך (גם במקרה בו נגנב ממך) , לרבות תשלום בגין שירותים שיירכשו או הפרת תנאי האתר או כל דין. 

אנו נהיה רשאים לחסום את גישתך לשירותים המסופקים באתר במקרה של חשש לעבירה על החוק או בשל הפרת תנאי שימוש אלה או בשל הפרעה לפעילותו התקינה של האתר.

 

 

תנאי השירותים והמוצרים המוצעים באתר  וביצוע פעולות

 

 

האתר כולל מגוון  הצעות, להצטרפות לשירותי סלקום tv, תוקף ותנאי ההצעות יפורסמו בסמוך להן 

בכל מקרה, כל השירותים הינם בכפןף  לתנאים כלליים להצטרפות לשירותי סלקום tv.ההצעות הנן לזמן מוגבל ואנו רשאים להסירן או לשנותן בכל עת, ללא הודעה מראש. 

ביצוע פעולות באמצעות האתר (לרבות: הזמנת שירותים שינויים וביטולם,  ביצוע תשלומים, עדכון אמצעי תשלום, הזמנת טכנאי או מתקין, וכיו"ב). מותנה בהיותך בגיר (מעל גיל 18)  וכן בהיותך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

במקרה בו הינך נדרש למסור פרטים  - על הפרטים שהינך מוסר להיות מדוייקים , מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. 

 

 

מבנה האתר והתכנים הכלולים בו

 

כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ולעיתים אף מודפסות על ידך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראיהם במציאותאנו רשאים לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עינינו את המידע, התכנים והתמונות באתר. איננו מתחייבים אפוא כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

באתר תמצא מידע מטעם סלקום וצדדים שלישיים עליהם אין לנו פיקוח או שליטה. מידע מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא (as is). אנו איננו בודקים את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או דיוקו, ולא נישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו. מפעם לפעם אנו מפרסמים באתר מבצעים לקידום מכירות. איננו מתחייבים כי ההצעות שיופיעו הינן הזולות ביותר או המתאימות ביותר לצרכיךחובת הבדיקה לגבי כדאיות העיסקה כאמור חלה עליך בלבד. 

 

 

התחייבויותיך בעת השימוש בשירותים 

הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן): 

התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים. 

שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע לרבות  כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ואו באתר.

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד זדוני אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר או בכל ציוד אלקטרוני בו נעשה שימוש לצורך אספקת השירותים. 

הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים. 

שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים. 

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים. 

הפרעה בכל דרך למתן השירותים.

העלאה או שליחה באמצעות השירותים כל חומר ו/או מסר שהינו פוגעני, בלתי חוקי, או בלתי מוסרי.

 

 

תנאי השימוש בצ'אט באתר סלקום

 

באתר סלקום tv מוצע לך שימוש בשירות צ'אט, המאפשר לך לקיים שיחה כתובה עם נציגי סלקום או לפנות בנושאים שונים ומגוונים הקשורים לשירות סלקום tv.  אפשרות השימוש הינה מציוד תומך בלבד. 

הצ'אט ניתן ללא תשלום, למעט עלויות גלישה בהתאם לספק האינטרנט אליו הנך משויך.  

השימוש בצ'אט הינו באחריותך הבלעדית. אנו לא נישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף) הפסד אובדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתמשים הקשור במישרין או בעקיפין עם הצ'אט או השימוש בו. מבלי לגרוע מכך סלקום, עובדיה ומנהליה אינם אחראים בשום אופן, במפורש או במרומז, למידע המצוין בצ'אט ואו מידע מאתרי אינטרנט אחרים או מרשת האינטרנט בכלל, לאמינותו ואו לדיוקו או לשמישותו ואו לשימוש הנעשה במידע ואו בצ'אט.

אנו לא נישא באחריות במקרה של תקלה בצ'אט שנמצא באתר סלקום tv או בכל עניין אחר בנוגע לצ'אט.

ארעה תקלה מכל סוג שהוא במערכת האינטרנט ו/או במאגרי המידע, שחיבלה באופן כלשהו בקיום ההליך התקין של הצ'אט, לא יהווה הדבר בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי סלקום ו/או כל גורם אחר הקשור באתר סלקום tv ואו בצ'אט, במישרין ואו בעקיפין. 

במסגרת הצ'אט קיימת האפשרות לפנות בשאלות או בנושאים שונים בכתב. הנך מצהיר ומתחייב, כי לא תפרסם בצ'אט כל תוכן פוגעני ואו תוכן המפר זכויות יוצרים ואו הפוגע בפרטיותו של אדם כלשהו ואו כל תוכן הנוגד כל דין. אנו נהיה רשאים על פי שיקול דעתנו המלא והבלעדי להפסיק את הצ'אט ואו למחוק באופן מידי כל פנייה שהועלתה לצ'אט ואו לא לאשר העלאתה של תגובה כלשהי לצ'אט ואו להפסיק את השתתפותו של משתמש כלשהו בצ'אט לאלתר, בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה או במקרה של חשש להפרת הוראות הדין וזאת ללא כל הודעה מראש. ידוע לך ואתה מסכים לכך, כי אנו שומרים על זכותנו לחשוף את זהות המשתמש (או כל מידע אחר) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית כנגד המשתמש ואו מי מטעמו.

אנו רשאים לשנות או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהצ'אט או מהמידע הנמצא בו. אנו רשאים להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט והבלעדי, את הצ'אט ואו לשנות את תנאיו, בהודעה אשר נפרסם באתר סלקום tv. מוסכם בינינו כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתמשים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הצ'אט כאמור.

 

 

הגנת הפרטיות

 

השמירה על פרטיותך היא בראש מעייננו. על כן, בחרנו להסביר לך איזה מידע נאסף ו/או נשמר על ידינו בעת שימושך באתר ומה מטרתו וכן להציג בפניך מספר דגשים וכלים אשר יסייעו לך לשמור על פרטיותך. 

 

תחולת הגנת הפרטיות

 

הצהרת פרטיות זו חלה על אתר סלקום tv בכתובת Cellcom.co.il וכן על אתרי סלקום השונים, למעט אם באותו אתר בחרנו להביא לידיעתך מדיניות הגנת פרטיות אחרת. 

 

 

מהו המידע וחשיבותו

 

על מנת להתאים עבורך את המידע, התוכן והמוצרים הרלוונטיים לך ביותר, בצורה קלה ונוחה, נשמור מידע אודות נתוני השימוש שלך, לרבות השימוש באתר . הנתונים כוללים גם את משך שהייתך באתר, הפעולות אשר ביצעת בו והתכנים, הדפים והמוצרים אשר עניינו אותך. כמו כן, עשויים להיאסף נתונים אודות אופן הגעתך לאתר, קישורים עליהם לחצת, זמני הכניסה, מקום המצאך שפת הדפדפן בו הנך מבצע שימוש, כתובת ה-IP ממנה גלשת ונתונים אוטומטיים נוספים אשר נאספים על גבי קבצי Cookie, עליהם נפרט בהמשך.

בביצוע פעולות מסוימות באתר, כגון הורדת תוכן למכשירך או למחשבך, או הצטרפות לשירות סלקום tv באתר האינטרנט, תתבקש להזין מספר פרטים אישיים בהתאם לאופי הפעולה המבוקשת. המידע עשוי לכלול את שמך המלא, מספר תעודת הזהות, כתובת המגורים ו/או כתובת המייל שלך, מספר הטלפון שלך, מידע דמוגרפי, פרטי אמצעי התשלום, שם המשתמש באתר סלקום וסיסמתך ופרט נוסף אשר מסרת לצורך זיהוי נוסף למקרה בו תשכח את סיסמתך. 

באתר סלקום tv אנו מציעים לך תוכן רב ומגוון. על מנת שנוכל להתאים לך ולהנגיש עבורך את התוכן והמוצרים המתאימים לך ביותר, על פי העדפותיך, אנו אוספים ומעבדים מידע אודות הרגלי השימוש והצריכה בתכנים והמוצרים שאנו מציעים. המידע אשר נאסף ומעובד מאפשר לנו לדוגמה להציע לך תוכן משלים אשר בחרו גולשים נוספים שהביעו עניין בסוג התוכן שבו אתה בחרת או להציע לך מוצרים הדומים בתכונותיהם לאלו אשר התעניינת בהם. 

המידע שנאסף ועובד, הנוגע אליך ולתכנים שעניינו אותך, יסייע לנו להציע לך באופן יזום הצעות שונות המתבססות על העדפותיך ו/או השתייכותך הדמוגרפית (להלן: "דיוור ישיר"). באפשרותך לבקש מאתנו, שלא לקבל מסרים בדיוור ישיר, לצורך כך עליך לפנות לשירות הלקוחות של סלקום בטלפון 123* או 1-800-052-052 או בכתב.

אנחנו עשויים לפנות אליך באמצעות נציגי סלקום וספקים או צדדים שלישיים הפועלים עמנו במשותף, מעת לעת, באמצעי תקשורת שונים, בהצעות ומסרים פרסומיים שונים. במידה ואינך מעוניין לקבל דבר פרסומת באמצעות SMS, מייל, פקס והודעת חיוג אוטומטית, הנך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של סלקום בכל עת בטלפון 123* או 1-800-052-052 או בכתב ולהודיע על סירובך לקבל מסרים אלו.

 

 

אספקת שירותים והעברת מידע לצדדים שלישיים 

 

כחברה מובילה בתחומה, אנו מבצעים שיתופי פעולה עם גופים ושותפים עסקיים שונים (להלן: "צדדים שלישיים"). מסירת מידע לצדדים שלישיים ושימוש בו, תעשה הבאים:

 

 

לשם עריכת והפקת חשבונות ו/או גביית כספים המגיעים לסלקום, ספקיה ו/או מי מטעמם בגין חיוביך.

לצדדים שלישיים שהם שלוחים של סלקום, לשם פיתוח ו/או שיווק ו/או הצעות ו/או הספקת שירותים עבורך.

כאשר קיימת הרשאה מפורשת או מכללא שלך. כאן נציין כי הצטרפותך לשירות כלשהו באמצעות צדדים שלישיים ו/או הצטרפותך לשירות הכרוך בשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים מהווה הסכמה שלך למסירת המידע לאותם צדדים שלישיים.

כל מידע שיועבר על ידך בכך דרך שהיא לספקים, לרבות במהלך השימוש בשירותיהם, יועבר על אחריותך וסלקום לא תישא באחריות לכל שימוש שיעשה במידע זה על ידי אותו ספק. אתה מאשר כי ידוע לך שבעת שימוש בשירותים של ספק מחו"ל, עשויים לחול עליך גם דיני הגנת הפרטיות הנהוגים במדינת הספק. 

 

 

הכר את זכויותיך

 

המידע אשר נשמר על ידנו מצוי במאגרי מידע הרשומים על פי דיני מדינת ישראל. על מאגרים מעין אלו חלים מספר כללים אשר חשוב לנו להביא לידיעתך:

כל מאגרי המידע רשומים בפנקס מאגרי המידע, המנוהל על ידי רשם מטעם משרד המשפטים ופתוחים לעיונו של הציבור. מידע נוסף ניתן לקבל באתר הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע.

זכותך וזכות בא כוח מטעמך אשר הוא בעל הרשאה בכתב או על ידי אפוטרופוס, לעיין במידע השמור אודותיך במאגר המידע, תחת המגבלות הקבועות בדין. 

במקרה בו עיינת במידע לגביך ומצאת כי פרט בו או יותר, אינם נכונים, שלמים, ברורים או מעודכנים, הנך רשאי לפנות אלינו בכתב בבקשה לתקנם.

 

 

Cookies

 

 

לתשומת ליבך כי על מנת לאפשר לך שימוש מהיר ויעיל יותר באתר, אנחנו מבצעים שימוש בקבצי ה Cookie אשר נשמרים על גבי התקן הזיכרון במחשבך/מכשירך, קבצי ה Cookie משמשים למשל על מנת לייתר הצורך בהזנת מידע אותו כבר הזנת באתר בעבר. באפשרותך לשנות בהגדרות הדפדפן שלך את מנגנוני איסוף המידע לקבצי ה Cookie, וכן למחוק אותם בכל עת. שים לב כי מחיקת הקובץ ממחשבך תמחק עמו את כל המידע השמור בו. 

באמצעות cookies סלקום  עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך וסלקום עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית.

סלקום  אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי. 

שומרים על המידע שלך

אנחנו בסלקום מתחייבים לבצע שימוש במידע הנאסף על פי מגבלות תנאי שימוש אלה ועל פי הוראות כל דין. 

כל המידע הנשמר במאגרי המידע שלנו, מאובטח באמצעות מנגנוני אבטחת מידע מתקדמים אשר נועדו למנוע ככל הניתן חדירה אליו ולשמור על פרטיותך ועל המידע אותו הנך מספק ואשר נשמר לגביך. עם זאת, ככל מאגר מידע ממוחשב, אנחנו איננו יכולים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבינו, למנוע לחלוטין ניסיונות חדירה למאגרים או חשיפת מידע.   

למען הסר ספק, מדיניות הגנת הפרטיות אשר פרטנו לפניך, אינה גורעת או ממצה את זכויותיה של סלקום לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, והוראות מדיניות זו באות להוסיף על הוראות כל דין. 

קישורים

האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה (לרבות תוכנה לצורך סטרימינג). אנו לא מפתחים את התוכנות או בוחנים אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. 

אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. אנו לא מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אנו נהיה רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל לפי שיקול דעתנו.

במקומות שונים באתר מוצגים קישורים ('לינקים', לרבות קישורים מתוך מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), המפנים לאתרי אינטרנט שאינם בשליטתנו ואינם נערכים על ידינו. יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אנו לא אחראים לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותנו לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך בלבד. 

אחריות ושיפוי

אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להתאים את אתר סלקום tv לצרכי לקוחותינו. אף על פי כן, אין באפשרותנו להתאים את האתר ותכניו לצרכיו ודרישותיו של כל אדם. 

 

 

האתר והשימוש בו מוצעים לך כמות שהם (AS IS) ולאחר שבדקת את התאמתו לצרכיך. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סלקום ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. 

אנו לא מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא  הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי סלקום, נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל סלקום או מי מספקיה. אנו לא נישא באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי סלקום. ככל שיש באתר קישורים ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי סלקום, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר באופן בו ייגרם נזק לסלקום או לצד אחר כלשהו, הנך מתחייב לשפות את סלקום, עובדיה ומנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, אובדן הכנסה, הפסד, תשלום או הוצאות שייגרמו לה עקב ההפרה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט. 

 

קניין רוחני

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים,  סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של סלקום בלבד, או של צדדים שלישיים שסלקום קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. שירותי התוכן והמוסיקה שבאתר פועלים, בין היתר, ברישיון אקו"ם, תל"י, אשכולות ועיל"ם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של סלקום בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת סלקום בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו סלקום, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. השם "סלקום", סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה הבלעדי של סלקום. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של סלקום מראש ובכתב.

הגבלת שימוש פרטי ואישי בלבד באתר

השימוש בשירותים, בתכנים ובמידע הכלולים באתר מותר למטרה אישית ופרטית בלבד. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. סלקום תהא רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שינויים באתר והפסקת השירותים בו 

אנו עורכים מעת לעת שינויים במבנה האתר, מראהו, היקף השירותים והמוצרים המוצעים בו, עלותם וזמינותם. אנו נהיה רשאים לערוך כל שינוי מעין אלו, בלא שיהיה צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בהפסקת הגישה לאתר לפרקי זמן מסוימים, בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סלקום בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. סלקום תהיה רשאית לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו בכל עת לפי שיקול דעתה.

התנאים המפורטים בהסכם זה עשויים להשתנות על ידנו מעת לעת, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

אנו נהיה רשאים בכל עת להחליט על סגירת האתר, שינוי מהותו או העברתו לכתובת אחרת. 

תמיכה טכנית ופנייה אלינו

אנו מקפידים על קיום הכללים המפורטים בתנאי השימוש באתר ועל הוראות הדין. אם נתקלת במידע אשר אינו מהימן, פוגע בך או באדם אחר מטעמך, אשר פורסם על ידינו או על ידי צד שלישי כלשהו, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו ונטפל בפנייתך בהקדם. את פנייתך ניתן להעביר אלינו בכתב לכתובת - רח' הגביש 10, ת.ד 4060 נתניה.

לתמיכה טכנית ובירורים הנוגעים לשירותים המוצעים באתר, תוכל לפנות לשירות הלקוחות של סלקום בטלפון 3123* או 1-800-052-052. יצוין כי אנו איננו מתחייבים ליתן תמיכה טכנית בתפעול האתר.

כללי

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמך זה לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה מכל סוג ומין, תגברנה הוראות מסמך זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות בלבד.

 

 

 

 

דין ושיפוט

 

הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל אביב, מחוז המרכז ומחוז חיפה, אולם אין בכך כדי לתת להם סמכות שיפוט ייחודית.